Σχετίζεται η εξάπλωση των αιολικών με τις πυρκαγιές? (2nd poll) Is the continuing proliferation of wind turbines in Greece related to forest fires?

Please scroll down for English

GR: Παραθέτουμε το αποτέλεσμα δεύτερης μικρής δημοσκόπησης που κάναμε στο Facebook την 27/8/21 με το ερώτημα της επικεφαλίδας. Το στατιστικό δείγμα είναι πολύ μικρό και δεν επιτρέπει την εξαγωγή γενικευμένων συμπερασμάτων. Εντυπωσιακό πάντως το ότι ο αριθμός ατόμων που πιστεύει ότι υπάρχει συσχετισμός είναι τώρα υπερπενταπλάσιος εκείνων που δεν το πιστεύουν.

ΕΝ: We show the result of a second small poll which we ran on Facebook on 27 Aug 21 with the question as stated in the headline. The statistical sample is very small and does not allow generalised conclusions to be drawn. It is striking, however, that the number of people who believe that there is such a correlation is more than five times that of those who do not.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *