Σχετίζεται η εξάπλωση των αιολικών με τις πυρκαγιές? (Poll) Is the continuing proliferation of wind turbines in Greece related to forest fires?

Please scroll down for English

GR: Παραθέτουμε το αποτέλεσμα μικρής δημοσκόπησης που κάναμε στο Facebook την 14/8/21 με το ερώτημα της επικεφαλίδας. Το στατιστικό δείγμα είναι πολύ μικρό και δεν επιτρέπει την εξαγωγή γενικευμένων συμπερασμάτων. Εντυπωσιακό πάντως το ότι ο αριθμός ατόμων που πιστεύει ότι υπάρχει συσχετισμός είναι υπερτριπλάσιος εκείνων που δεν το πιστεύουν.

ΕΝ: We show the result of a small poll. which we ran on Facebook on 14 Aug 21 with the question as stated in the headline. The statistical sample is very small and does not allow generalised conclusions to be drawn. It is striking, however, that the number of people who believe that there is such a correlation is more than three times that of those who do not.

Leave a Comment

Your email address will not be published.